Outrocket.com
 
 

Rocket launches by year

2021 - 2030

 • 2024

  99 launches

  Falcon 9, Long March, Soyuz, Electron, Kuaizhou...
  96%
 • 2023

  222 launches

  Falcon 9, Long March, Soyuz, Electron, Ceres...
  94%
 • 2022

  185 launches

  Falcon 9, Long March, Soyuz, Electron, Atlas...
  95%
 • 2021

  146 launches

  Long March, Falcon 9, Soyuz, Electron, Kuaizhou...
  91%

2011 - 2020

 • 2020

  116 launches

  Long March, Falcon 9, Soyuz, Electron, Atlas...
  89%
 • 2019

  106 launches

  Long March, Soyuz, Falcon 9, Electron, Kuaizhou...
  94%
 • 2018

  122 launches

  Long March, Falcon 9, Soyuz, Ariane, Atlas...
  97%
 • 2017

  92 launches

  Falcon 9, Long March, Soyuz, Ariane, H2...
  91%
 • 2016

  91 launches

  Long March, Soyuz, Falcon 9, Atlas, Ariane...
  95%
 • 2015

  88 launches

  Long March, Soyuz, Atlas, Proton, Falcon 9...
  95%
 • 2014

  94 launches

  Soyuz, Long March, Atlas, Proton, Ariane...
  95%
 • 2013

  81 launches

  Soyuz, Long March, Proton, Atlas, Ariane...
  95%
 • 2012

  76 launches

  Long March, Soyuz, Proton, Ariane, Atlas...
  96%
 • 2011

  85 launches

  Long March, Soyuz, Proton, Delta, Atlas...
  92%

2001 - 2010

 • 2010

  75 launches

  Long March, Soyuz, Proton, Ariane, Delta...
  94%
 • 2009

  78 launches

  Soyuz, Delta, Proton, Ariane, Long March...
  93%
 • 2008

  70 launches

  Long March, Proton, Soyuz, Ariane, Zenit...
  95%
 • 2007

  70 launches

  Soyuz, Long March, Delta, Proton, Ariane...
  92%
 • 2006

  66 launches

  Soyuz, Delta, Long March, Proton, Ariane...
  95%
 • 2005

  56 launches

  Soyuz, Proton, Long March, Ariane, Zenit...
  92%
 • 2004

  54 launches

  Long March, Delta, Proton, Soyuz, Atlas...
  92%
 • 2003

  64 launches

  Delta, Soyuz, Long March, Proton, Atlas...
  95%
 • 2002

  69 launches

  Ariane, Proton, Soyuz, Space Shuttle, Atlas...
  92%
 • 2001

  61 launches

  Soyuz, Ariane, Delta, Proton, Space Shuttle...
  93%

1991 - 2000

 • 2000

  87 launches

  Proton, Soyuz, Ariane, Atlas, Delta...
  94%
 • 1999

  77 launches

  Soyuz, Delta, Ariane, Proton, Titan...
  90%
 • 1998

  82 launches

  Delta, Ariane, Soyuz, Proton, Long March...
  92%
 • 1997

  88 launches

  Ariane, Delta, Soyuz, Proton, Atlas...
  94%
 • 1996

  78 launches

  Ariane, Delta, Soyuz, Proton, Atlas...
  89%
 • 1995

  80 launches

  Soyuz, Atlas, Ariane, Proton, Space Shuttle...
  92%
 • 1994

  93 launches

  Soyuz, Proton, Tsyklon, Ariane, Atlas...
  94%
 • 1993

  82 launches

  Soyuz, Tsyklon, Molniya, Ariane, Delta...
  93%
 • 1992

  97 launches

  Soyuz, Delta, Proton, Molniya, Space Shuttle...
  95%
 • 1991

  92 launches

  Soyuz, Kosmos, Proton, Tsyklon, Ariane...
  94%

1981 - 1990

 • 1990

  122 launches

  Soyuz, Tsyklon, Molniya, Proton, Delta...
  94%
 • 1989

  102 launches

  Soyuz, Tsyklon, Proton, Kosmos, Delta...
  99%
 • 1988

  122 launches

  Soyuz, Proton, Tsyklon, Molniya, Kosmos...
  94%
 • 1987

  115 launches

  Soyuz, Tsyklon, Kosmos, Proton, Zenit...
  94%
 • 1986

  111 launches

  Soyuz, Tsyklon, Kosmos, Molniya, Proton...
  92%
 • 1985

  126 launches

  Soyuz, Tsyklon, Molniya, Kosmos, Proton...
  95%
 • 1984

  130 launches

  Soyuz, Kosmos, Proton, Molniya, Tsyklon...
  97%
 • 1983

  130 launches

  Soyuz, Kosmos, Proton, Molniya, Delta...
  97%
 • 1982

  128 launches

  Soyuz, Kosmos, Tsyklon, Molniya, Proton...
  92%
 • 1981

  125 launches

  Soyuz, Kosmos, Molniya, Tsyklon, Proton...
  93%

1971 - 1980

1961 - 1970

 • 1970

  136 launches

  Kosmos, Voskhod, Thor, Atlas, Molniya...
  91%
 • 1969

  136 launches

  Voskhod, Kosmos, Thor, Delta, Atlas...
  86%
 • 1968

  150 launches

  Voskhod, Kosmos, Atlas, Titan, Thor...
  92%
 • 1967

  165 launches

  Atlas, Kosmos, Voskhod, Thor, Titan...
  86%
 • 1966

  169 launches

  Atlas, Titan, Thor, Voskhod, Vostok...
  84%
 • 1965

  166 launches

  Atlas, Thor, Titan, Kosmos, Molniya...
  87%
 • 1964

  141 launches

  Thor, Atlas, Titan, Vostok, Scout...
  82%
 • 1963

  141 launches

  Atlas, Titan, Thor, Vostok, Scout...
  74%
 • 1962

  148 launches

  Atlas, Thor, Titan, Scout, Delta...
  78%
 • 1961

  124 launches

  Atlas, Thor, Titan, R-7, Scout...
  68%

1951 - 1960